Privatlivspolitik

Odsherred civile Hundeførerforening

Fortegnelsen opfylder den dokumentationspligt, der påhviler en forening i medfør af persondataforordningen.
Lokalforeninger er omfattet af pligten i fuldt omfang, hvorfor der skal føres fortegnelse over almindelige personoplysninger
såvel som personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse
(følsomme oplysninger, oplysninger om strafbare forhold og CPR-nummer), jf.

Vejledningen om behandling af personoplysninger er udviklet af DcH.

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: DcH Odsherred, c/o formand Ole Alex Pedersen,
Engmosevej 3, 4500 Nykøbing Sj, CVR.nr. 29854289.

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 24-10-2018

 

1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen?

Følgende bestyrelsesmedlemmer:

 • Formand Ole Alex Pedersen, Engmosevej 3, 4500 Nykøbing Sj.

2. Hvad er formålene med behandlingen?

 • Varetagelse af medlemsforhold og frivilliges forhold, herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, medlemsmøder,
  generalforsamlinger og kontingentopkrævning
 • Administration af foreningens eksterne relationer, herunder indberetning til kommunen efter folkeoplysningsloven
  samt indberetning ved konkurrence og aktiviteter
 • Indhentelse af børneattester i nødvendigt omfang
 • Udbetaling af refusion
 • Medlems-/holdlister til de enkelte hold

3.Hvilke personoplysninger behandler vi?

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Mailadresse
 • Telefon
 • Adresse
 • Fødselsdato

Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • Børneattester og CPR.nr. i den forbindelse på frivillige

4. Hvem behandler vi oplysninger om?

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

 • Medlemmer
 • Frivillige

5. Hvem videregives oplysningerne til?

 • Almindelige personoplysninger om medlemmer, frivillige og medlemmer videregives til Landsforeningen DcH,
  når vi i foreningen har en berettiget interesse heri

6. Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen?

 • Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer i op til 5 år efter tilhørsforholdets ophør.
  Almindelige personoplysninger om frivillige opbevares i op til 5 år efter virket er ophørt.
 • Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, sletter vi i udgangspunktet straks efter, at behandlingsformålet er opfyldt.
 • Kvittering for Børneattestoplysninger opbevares, så længe personen fungerer i sit virke.

7. Hvordan opbevarer vi personoplysninger i foreningen?

 • Vi opbevarer alle personoplysninger på 2 krypterede USB stik, som kun formand og kasserer har adgang til.
  Hvis medlemslister formidles til trænere eller andre bestyrelsesmedlemmer vil der kun fremgå fornavn på medlemmet samt hundens navn.

8. Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden?

 • Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter den enkelte person formanden Ole Alex Pedersen, som kontakter vores hovedorganisation og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.
 • Vi dokumenterer alle brud ved at logge/notere alle uregelmæssigheder.

9. Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-systemer?

Vores IT-system kan følgende:

 • USB stik er sikret med password og krypteret med 128-bit AES kryptering
 • Systemet har ikke en automatisk slette funktion, så vi gennemgår oplysningerne manuelt

 

Der er lukket for kommentarer.


© Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening - Odsherred